Ny bruger

  • Mindst 8 tegn
  • Små og store bogstaver og mindst 1 specialtegn
  • Mindst 1 tal

Erklæring om håndtering af personoplysninger

Privatlivspolitik for jobansøgere i BAUHAUS Danmark A/S


1. Introduktion

1.1 Denne persondatapolitik (”Politikken”) beskriver, hvordan BAUHAUS Danmark A/S ("os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med håndtering af din jobansøgning og i rekrutteringsprocessen.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Personoplysninger vi indsamler om dig

2.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, emailadresse, fødselsdato, CV, ansøgning, uddannelsespapirer, referencer fra tidligere arbejdsgivere, personlighedstests, oplysninger fra sociale medier, der er offentlig tilgængelige og relevante. Vi behandler derudover følgende typer af personoplysninger, såfremt du angiver disse i ansøgningsformularen: Køn, telefonnummer, land, nuværende jobsituation, sprog, samt billede af dig.

2.2 Vi behandler ikke følsomme personoplysninger, dvs. den særlige kategori af personoplysninger defineret i GDPR, artikel 9, stk. 1.

2.3 Vi behandler muligvis din straffeattest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Formålet hermed er, at vi kan vurdere, om attesten er forenelig med kravene til den konkrete stilling. I så fald foregår dette på baggrund af dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

2.4 Vi indsamler som udgangspunkt kun personoplysninger om dig direkte fra dig. Hvis vi under særlige omstændigheder indsamler personoplysninger om dig fra andre kilder, vil vi give dig besked herom, herunder ved at opdatere denne Politik.

2.5 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

3. Formål med behandlingen af dine personoplysninger

3.1 Personoplysninger som vi indsamler om dig behandles til følgende formål:
a) For at kunne behandle ansøgninger og rekruttere relevante kandidater.
b) For at kunne oprette og vedligeholde et kartotek over relevante kandidater til stillinger i vores Organisation.

4. Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
a) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, hen holdsvis databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.
b) Behandlingen er nødvendig for udførelsen eller indgåelsen af en kontrakt, som du er part i, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b.

5. Videregivelse og overførsel af dine personoplysninger

5.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det.

5.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:
a) Databehandlere

5.3 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelseseller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

5.4 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS.

6. Sletning og opbevaring af personoplysninger

6.1 Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Hvis du får ansættelse hos os, overgår dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen til vores personaleadministrationssystem. Hvis du ikke får ansættelse, er udgangspunktet, at dine personoplysninger i overensstemmelse med dansk ret slettes efter senest 6 måneder. Hvis der er konkrete ansættelsesretlige årsager, kan personoplysninger fortsat behandles til sådanne konkrete formål på trods af ovenstående. Det indebærer blandt andet, at vi kan opbevare ansøgningerne i en længere periode for senere at kunne bevise, at der eksempelvis ikke er sket ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med udvælgelsen, hvis vi finder dette nødvendigt. Det
kan også være relevant for os at behandle personoplysningerne i en begrænset periode, såfremt en lignende relevant stilling bliver ledig, eller hvis en anden kandidat springer fra i rekrutteringsprocessen
Hvis du har spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af dine
personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit i denne Politik.

6.2 Hvis du derimod giver samtykke til en længere opbevaringsperiode, følges fristen i samtykket, eksempelvis hvis vi opbevarer din ansøgning i en sådan begrænset periode med henblik på at kunne rette henvendelse til dig igen, hvis en lignende relevant stilling bliver ledig i perioden, eller hvis en anden kandidat springer fra.

7. Dine rettigheder

7.1 Som registreret person har du en række rettigheder:

7.1.1 Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

7.1.2 Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

7.1.3 Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

7.1.4 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

7.1.5 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

7.1.6 Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.

7.1.7 Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.

7.1.8 Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.

7.1.9 Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

7.2 Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

8. Ændringer til Politikken

8.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen i bunden af dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

9. Kontakt

9.1 Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på databeskyttelse@bauhaus.dk eller +45 24371260.

Dette er version 7, som sidst er opdateret den 11.08.2022.
Jeg accepterer vilkår for anvendelse